NEW ITALIAN JUNIOR CHAMPION – KAZAKOSHI NO TOYOKAZE


We are glad to inform, that KAZAKOSHI NO TOYOKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI  – the son of our BENI NO TOYOMARU GO YOSHISOU, became an  Italian Junior Champion  🙂 Congratulations Rossano Balducci!!!

toyo1